Grundejerforening Nørreskov

i Værløse - Furesø kommune

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Hent en printvenlig udgave af vedtægterne her

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen "Nørreskov". Dens hjemsted er Lille-Værløse by, Værløse sogn. Dens værneting er Københavns amts søndre birk.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender.

§ 3
Enhver der i henhold til slutseddel eller skøde er ejer af en eller flere grunde herunder ejerlejlighedsnumre, solgte fra matr. nr. 9 aq. 9 cl og cn, Lille-Værløse by, Værløse sogn, skal være medlem af Grundejerforeningen "Nørreskov". Til hvert medlem udleveres et eksemplar af lovene. Medlemmer har adgang til og stemmeret ved foreningens møder. Ethvert medlem har een stemme uanset antallet af de grunde, vedkommende måtte eje, ligesom to eller flere ejere af samme grund kun har een stemme. Stemmeafgivningen kan ske ved personligt fremmøde eller ved en behørig fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer i alt. Medlemmerne er pligtige til skriftligt at anmelde bopælsforandringer til kassereren senest 14 dage efter flytningen.


§ 4
Kontingenter og indskud fastsættes på hvert års generalforsamling. Et medlem, der afhænder sin grund, har ingen andel i foreningens formue, men hæfter for alt, indtil den nye ejers navn og adresse af sælgeren er meddelt kassereren. Den nye ejer betaler kontingent for det år, overtagelsen sker.

§ 5
Alle hegn mod vej skal plantes og beskæres således, at den oprindelige vejbredde bibeholdes. Enhver grundejer er forpligtiget til at holde sin grund ren for ukrudt og lign. Ukrudt etc. skal være slået inden 15. maj og 1 juli hvert år. Det påhviler dog grundejeren til enhver tid at holde sit fortov og vejstykke til vejs midte fri for ukrudt. Bestyrelsen overvåger overholdelsen af de i ovennævnte § 5 vedtagne bestemmelser. I tilfælde af misligholdelse af ovennævnte regler er bestyrelsen bemyndiget til at lade det forsømte bringe i orden for ejerens regning.

§ 6
For så vidt udgifterne til anlæg og vedligeholdelse af veje og ledninger ikke fordeles ved det offentliges foranstaltning, fordeles vejudgifterne efter parcellernes arealer, idet de parceller, der kun har facade mod offentlig vej samt de fredede arealer, ikke medregnes. Undtaget herfra er endvidere parcel nr. l. Ved eventuel ændring af fredningsbestemmelser eller tilslutning til bestående fællesanlæg betaler disse grunde fuld andel i oprindelige anlægssummer. Hjørnegrunden parcel nr. 70 betaler kun
2/3 bidrag. Omkostningerne til ledninger o.a. betales efter samme system som til veje, idet dog parcel nr. 70 og de øvrige parceller ved offentlig vej betaler fuldt bidrag. Arbejder, der medfører udgifter af over 5000.00 kr. kan kun iværksættes efter vedtagelse af generalforsamlingen.

§ 7
På den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af hvert års marts måned i Værløse eller nærmeste omegn, skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år,
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse indeholdende specificeret dagsorden. Eventuelle indkomne forslag skal være tilsendt medlemmerne inden generalforsamlingen.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og indkaldelsen sker da skriftligt med 8 dages forudgående varsel. Når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring om ekstraordinær generalforsamling ledsaget af udførligt motivering af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet, skal bestyrelsen uopholdeligt foretage indkaldelse med nævnte varsel.

§ 9
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig, når der er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til det fremmødte antal. De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog kan 5 medlemmer forlange skriftlig afstemning om et eller flere spørgsmål. Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til lovene kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen eller tilføjelsen.

§ 10
Bestyrelsen består af 3 medlemmer og vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år således, at der efter det første år sker omvalg af 1 medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages af formanden med mindst 2 dages varsel. Kun den samlede bestyrelse kan træffe gyldig beslutning. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, udtræder han af bestyrelsen og en suppleant indtræder i hans sted. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening. Til køb og salg af fast ejendom kræves generalforsamlingens samtykke. Ligeledes ved pantsætning af foreningens faste ejendom. Over
det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol.

§ 11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Beløb på over 1500 kr. indsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eller sparekasse. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Alle ekstraordinære udgifter anvises af bestyrelsen i forening. Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af bestyrelsen og tilstilles revisoren inden udgangen af januar måned. Det trykte reviderede regnskab udleveres på generalforsamlingen. Eventuelle honorarer til bestyrelsen fastsættes på generalforsamlingen.

§ 12
Alle lovligt vedtagne kontingenter, bidrag, bøder o. lign. erlægges skadesløst til foreningen. Årskontingent forfalder til betaling hver 30. juni. Såfremt de ovenfor nævnte ydelser ikke er betalt senest 1 måned efter påkrav, vil de blive overgivet til inkasso. Disse love er vedtaget på lovlig afholdt generalforsamling den 24. februar 1948 med ændringer på generalforsamlingerne i 1950, 1951, 1958, 1962, 1963, 1972, 1979, 1991 og 2004 og træder i stedet for tidligere vedtagne love og generalforsamlingsbeslutninger.