Grundejerforening Nørreskov

i Værløse - Furesø kommune

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Grundejerforeningen Nørreskov Generalforsamlinger

 

Den årlige generalforsamling i grundejerforeningen Nørreskov afholdes inden udgangen af hvert års marts måned i Værløse eller nærmeste omegn.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden. Eventuelle indkomne forslag skal være tilsendt medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig, når der er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til det fremmødte antal. De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog kan 5 medlemmer forlange skriftlig afstemning om et eller flere spørgsmål. Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til lovene kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen eller tilføjelsen.

 

Referat fra generalforsamlingen 2015
Referat fra generalforsamlingen 2014
Referat fra generalforsamlingen 2013
Referat fra generalforsamlingen 2012
Referat fra generalforsamlingen 2011
Referat fra generalforsamlingen 2010
Referat fra generalforsamlingen 2009
Referat fra generalforsamlingen 2008
Klik her for flere referater